Антикорупційна програма

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Національної акціонерної компанії «Надра України»

_____________________ № ______

Антикорупційна програма

Публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Надра України»

(нова редакція)

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1.Антикорупційна програма Публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Надра України» розроблена у відповідності до Конституції України, Закону України «Про запобігання корупції», Закону України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки» та іншого антикорупційного законодавства України.

1.2.Антикорупційна програма розроблена з метою захисту прав і свобод громадян, забезпечення законності та правопорядку і є базовим документом Публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Надра України» (далі – Національна акціонерна компанія «Надра України» або Компанія), що зазначає засади та вимоги, скеровані на запобігання корупції та дотримання норм антикорупційного законодавства.

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В АНТИКОРУПЦІЙНІЙ ПРОГРАМІ
2.1. В цій антикорупційній програмі Національної акціонерної компанії «Надра України» використовуються наступні поняття:

антикорупційна програма – комплекс правил, стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції у діяльності Компанії;

пряме підпорядкування – відносини прямої організаційної або правової залежності підлеглої особи від її керівника, в тому числі через вирішення (участь у вирішенні) питань прийняття на роботу, звільнення з роботи, застосування заохочень, дисциплінарних стягнень, надання вказівок, доручень тощо, контролю за їх виконанням;

близькі особи – особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки із суб’єктом, зазначеним у частині 1 статті 3 Закону України «Про запобігання корупції» (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких із суб’єктом не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі, а також – незалежно від зазначених умов – чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, онук, онука, правнук, правнука, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, усиновлювач чи всиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням згаданого суб’єкта;

корупційне правопорушення – діяння, що містить ознаки корупції, вчинене особою, зазначеною у частині 1 статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», за яке законом встановлено кримінальну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність;

корупція – використання особою, зазначеною у частині 1 статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі, зазначеній у частині першій статті 3 цього Закону, або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей;

неправомірна вигода – грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи не грошового характеру, які обіцяють, пропонують, надають або одержують без законних на те підстав;

потенційний конфлікт інтересів – наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи не вчинення дій під час виконання зазначених повноважень;

подарунок – грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, які надають/одержують безкоштовно або за ціною, нижчою мінімальної ринкової;

правопорушення, пов’язане з корупцією – діяння, що не містить ознак корупції, але порушує встановлені Законом України «Про запобігання корупції» вимоги, заборони та обмеження, вчинене особою, зазначеною у частині 1 статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», за яке законом встановлено кримінальну, адміністративну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність;

приватний інтерес – будь-який майновий чи немайновий інтерес особи, у тому числі зумовлений особистими, сімейними, дружніми чи іншими позаслужбовими стосунками з фізичними чи юридичними особами, у тому числі ті, що виникають у зв’язку з членством або діяльністю в громадських, політичних, релігійних чи інших організаціях;

реальний конфлікт інтересів – суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи не вчинення дій під час виконання зазначених повноважень

Уповноважена особа – посадова особа Компанії відповідальна за розробку та виконання антикорупційної програми та запобіганню корупції в Компанії.

МЕТА АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ
3.1. Мета антикорупційної програми:

– мінімізація ризиків втягнення Компанії (керівництва та працівників) незалежно від займаної посади в корупційну діяльність;

– неухильне виконання усіма працівниками Компанії комплексу правил, стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції у діяльності Компанії;

– обізнаність усіх працівників Компанії та неухильне дотримання принципів та вимог антикорупційної програми, основних положень антикорупційного законодавства, а також адекватних заходів щодо запобігання корупції;

– формування у контрагентів, співробітників Компанії та інших осіб цілісного усвідомлення та розуміння антикорупційної програми Компанії, неприйняття корупції у будь яких виявленнях.

CУБ’ЄКТИ, НА ЯКИХ ПОШИРЮЄТЬСЯ ДІЯ
АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ

4.1.Антикорупційна програма поширюється на всіх співробітників Національної акціонерної компанії «Надра України», які постійно або тимчасово обіймаються посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських обов’язків, спеціально уповноважених осіб на виконання таких обов’язків в Компанії, а також інших осіб, що проходять навчальну/виробничу практику або працюють за договорами підряду в Компанії, та можуть бути прирівняні до трудових договорів.

АНТИКОРУПЦІЙНІ ЗАХОДИ,
ЯКІ ПРОВОДИТЬ КОМПАНІЯ ПІД ЧАС ГОПОДАРСЬКОЇ ДІЛЬНОСТІ

5.1.Національна акціонерна компанія «Надра України» у своїй діяльності зобов’язується неухильно дотримуватись вимог Конституції України, Закону України «Про запобігання корупції», Закону України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки» та іншого антикорупційного законодавства України.

5.2.Національна акціонерна компанія «Надра України» під час здійснення господарської діяльності здійснює нижчезазначені антикорупційні заходи.

5.2.1.При роботі з контрагентами Компанії проводить перевірку бізнес партнерів.

5.2.2.Ознайомлює усіх працівників Компанії під розписку з цією антикорупційною програмою.

5.2.3.Попереджає співробітників Компанії про кримінальну, адміністративну, дисциплінарну та цивільну відповідальність за порушення вимог антикорупційного законодавства України, цієї антикорупційної програми, зокрема п. 7 «Обов’язки працівників Компанії у зв’язку із запобіганням і протидією корупції».

5.2.4.Доводить до відома співробітників Компанії та всіх прирівняних до них осіб інформацію щодо:

– обмеження одержання дарунків, та запобігання одержанню працівниками неправомірної вигоди або дарунка та поводження з ними, у разі виявлення;

– інформацію щодо обмеження по сумісництву та суміщенню службовими/посадовими особами посад, які передбачають здійснення подібних видів діяльності.

– про порядок дій співробітників, у разі наявності у них реального чи потенційного конфлікту інтересів;

– про обов’язок не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів та вжити відповідних заходів, зазначених в антикорупційної програми задля врегулювання конфлікту інтересів;

– про порядок та умови інформування Уповноваженої особи або Голови правління Компанії про факт підбурення їх до вчинення корупційних або пов‘язаних з корупцією правопорушень, або про наявну у них інформацію про вчинення іншими працівниками корупційних або пов‘язаних з корупцією правопорушень

5.2.5.Періодично, за рішенням Голови правління Компанії проводить для співробітників Компанії семінари, предметом яких буде роз’яснення норм антикорупційної програми та антикорупційного законодавства.

5.2.6.Створює Положення про конфіденційну інформацію Національної акціонерної компанії «Надра України», яке затверджується правлінням Компанії та під розписку ознайомлює співробітників Компанії з вимогами Положення про конфіденційну інформацію Національної акціонерної компанії «Надра України».

5.2.7.Запроваджує посаду Уповноваженої особи з антикорупційної програми.

5.2.8.Запроваджується проведення щорічної оцінки корупційних ризиків у діяльності Національної акціонерної компанії «Надра України».

У разі необхідності, правління Компанії може прийняти рішення про проведення позачергової оцінки корупційних ризиків.

5.2.9.Здійснює заходи щодо запобігання виникненню конфлікту інтересів та вирішення, у разі їх виникнення.

5.2.10.Впроваджує зовнішнє врегулювання конфлікту інтересів, відповідно до приписів Закону України «Про запобігання корупції» шляхом:

– усунення особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів;

– застосування зовнішнього контролю за виконанням особою відповідного завдання, вчиненням нею певних дій чи прийняття рішень;

– обмеження у доступі особи до певної інформації;

– перегляду обсягу службових/посадових повноважень особи;

– переведення особи на іншу посаду;

– звільнення особи.

НОРМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ ПРАЦІВНИКІВ КОМПАНІЇ
6.1.Співробітники Національної акціонерної компанії «Надра України» під час виконання своїх службових повноважень зобов’язані неухильно додержуватися вимог антикорупційного законодавства України та загальновизнаних етичних норм поведінки, бути ввічливими у стосунках з громадянами, керівниками, колегами і підлеглими.

6.2.Посадові особи Компанії зобов’язані при виконанні своїх службових повноважень:

– дотримуватися політичної нейтральності, уникати демонстрації у будь-якому вигляді власних політичних переконань або поглядів, не використовувати службові повноваження в інтересах політичних партій чи їх осередків або окремих політиків;

– не розголошувати і не використовувати в інший спосіб конфіденційну та іншу інформацію з обмеженим доступом, що стала їм відома у зв’язку з виконанням своїх службових повноважень та професійних обов’язків;

– утримуватися від виконання рішень чи доручень керівництва, якщо вони суперечать законодавству України незважаючи на приватні інтереси. Посадові особи Компанії самостійно оцінюють правомірність наданих керівництвом рішень чи доручень та можливу шкоду, що буде завдана у разі виконання таких рішень чи доручень. У разі отримання для виконання рішень чи доручень, які особа, вважає незаконними або такими, що становлять загрозу правам, що охороняються законом, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, державним або суспільним інтересам, вона повинна негайно в письмовій формі повідомити про це Голову правління Компанії.

ОБОВ’ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ КОМПАНІЇ
У ЗВ’ЯЗКУ ІЗ ЗАПОБІГАННЯМ І ПРОТИДИЄЮ КОРУПЦІЇ

7.1.Обов’язки співробітників Національної акціонерної компанії «Надра України» щодо запобігання та протидії корупції, під час виконання своїх службових повноважень:

– не вчиняти та не брати участі у вчиненні корупційних правопорушень, пов’язаних з діяльністю Компанії;

– утримуватися від поведінки, яка може бути розціненою як готовність вчинити корупційне правопорушення;

– невідкладно інформувати Уповноважену особу, про випадки підбурення їх до вчинення корупційного правопорушення;

– невідкладно інформувати Голову правління Компанії та Уповноважену особу про випадки вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень;

– невідкладно інформувати Голову правління Компанії та Уповноважену особу про виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів.

7.2.Співробітникам Національної акціонерної компанії «Надра України» забороняється використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов’язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі використовувати будь-яке майно або кошти підприємства в приватних інтересах.

7.3.Співробітникам Національної акціонерної компанії «Надра України» забороняється безпосередньо або через інших осіб вимагати, просити, одержувати подарунки для себе чи близьких їм осіб від юридичних та фізичних осіб у зв’язку із здійсненням такими особами своїх посадових обов’язків або якщо особа, яка дарує, перебуває в підпорядкуванні такої особи. Проте, співробітники Компанії можуть приймати подарунки, які відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність, якщо вартість таких подарунків не перевищує одну мінімальну заробітну плату, встановлену на день прийняття подарунку, одноразово, а сукупна вартість таких подарунків, отриманих з одного джерела протягом року, не перевищує двох прожиткових мінімумів, встановлених для працездатної особи на 1 січня поточного року.

Передбачене вище обмеження щодо вартості подарунків не поширюється на подарунки, які даруються близькими особами або одержуються як загальнодоступні знижки на товари, послуги, загальнодоступні виграші, призи, премії, бонуси.

Рішення, прийняте співробітником Компанії, на користь особи, від якої вона чи її близькі особи отримали подарунок, вважаються такими, що прийняті в умовах конфлікту інтересів.

7.4.Співробітники Компанії у разі надходження до них пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка, незважаючи на приватні інтереси, зобов’язані невідкладно вжити таких заходів:

– відмовитися від пропозиції;

– за можливості ідентифікувати особу, яка зробила пропозицію;

– залучити свідків, якщо це можливо, у тому числі з числа співробітників;

– письмово повідомити про пропозицію безпосереднього керівника (за наявності), Голову правління Компанії та Уповноважену особу з антикорупційної програми.

Якщо співробітник Компанії, виявив у своєму службовому приміщенні чи отримав майно, що може бути неправомірною вигодою, або подарунок, він зобов’язаний невідкладно, але не пізніше одного робочого дня, письмово повідомити про цей факт Уповноважену особу з антикорупційної програми Компанії та свого безпосереднього керівника або Голову правління Компанії.

Про виявлення майна, що може бути неправомірною вигодою або подарунка, складається акт, який підписується особою, яка виявила неправомірну вигоду або подарунок, та її безпосереднім керівником або Головою Компанії.

У разі якщо майно, що може бути неправомірною вигодою або подарунком, виявляє Голова правління Компанії або член правління Компанії, акт про виявлення майна, що може бути неправомірною вигодою, або подарунка підписує ця особа та член наглядової ради Компанії та Уповноважена особа.

7.5.Співробітники Компанії зобов’язані повідомляти не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли вони дізналися чи повинні були дізнатися про наявність у них реального чи потенційного конфлікту інтересів свого безпосереднього керівника та Уповноважену особу. У разі, якщо конфлікт пов’язаний з Головою або членом правління про це повідомляється наглядова рада Компанії.

Також співробітники зобов’язані не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів та вжити відповідних заходів задля врегулювання конфлікту інтересів.

Голова правління Компанії, протягом двох робочих днів після отримання повідомлення про наявність у підлеглої йому особи реального чи потенційного конфлікту інтересів приймає рішення щодо врегулювання конфлікту інтересів, про що повідомляє відповідну особу.

У разі існування в особи сумнівів щодо наявності в неї конфлікту інтересів вона має право звернутися за роз’ясненнями до територіального органу Національного агентства з питань запобігання корупції.

У разі якщо особа не отримала підтвердження про відсутність конфлікту інтересів, вона діє відповідно до вимог, передбачених цією антикорупційною програмою. Якщо особа отримала підтвердження про відсутність конфлікту інтересів, вона звільняється від відповідальності, якщо у діях щодо яких вона зверталася за роз’ясненням пізніше було виявлено конфлікт інтересів.

7.6.Зовнішнє врегулювання конфлікту інтересів здійснюється шляхом:

– усунення особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів;

– застосування зовнішнього контролю за виконанням особою відповідного завдання, вчиненням нею певних дій чи прийняття рішень;

– обмеження у доступі особи до певної інформації;

– перегляду обсягу службових/посадових повноважень особи;

– переведення особи на іншу посаду;

– звільнення особи.

ПРАВОВИЙ СТАТУС, ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ
УПОВНОВАЖЕНОЇ ОСОБИ З АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ

8.1.Уповноважена особа призначається наказом Голови правління Компанії.

Уповноваженою особою може бути фізична особа, не молодша 30 років, яка має повну вищу економічну або юридичну освіту і яка здатна за своїми діловими та моральними якостями, професійним рівнем, станом здоров‘я виконувати відповідні обов’язки.

8.2.Не може бути призначена на посаду Уповноваженої особи, особа яка:

– має не погашену або не зняту в установленому законом порядку судимість; – за рішенням суду визнана недієздатною особою або дієздатність якою обмежена;

– звільнена з посад у державних органах, органах влади Автономної республіки Крим, органах місцевого самоврядування за порушення присяги або в зв’язку із вчиненням корупційного правопорушення чи правопорушення пов‘язаного з корупцією, – протягом трьох останніх років з дня такого звільнення.

8.3.Уповноважена особа має такі права:

– вимагати від працівників Компанії дотримання положень антикорупційної програми;

– вимагати від Голови правління Компанії, членів правління Компанії та наглядової ради Компанії – справедливого вирішення справи щодо конфлікту інтересів;

– утримуватися від виконання рішень чи доручень Голови правління Компанії, якщо вони суперечать антикорупційному законодавству України, незважаючи на приватні інтереси;

– звертатись до державних органів в сфері боротьби з корупцією із запитами про надання роз’яснень будь-яких питань щодо тлумачення положень антикорупційного законодавства України;

– проводити перевірки організації роботи із запобігання і виявлення корупції в структурних підрозділах Компанії, в тому числі на дочірніх підприємствах Компанії;

– вимагати та отримувати від працівників Компанії письмові пояснення з приводу обставин, що можуть свідчити про порушення правил етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог та обмежень, передбачених чинним законодавством та антикорупційною програмою;

– ініціювати проведення службового розслідування та вживати заходів щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень;

– під час проведення службових розслідувань (перевірок) має право з урахуванням обмежень, установлених законодавством, на безперешкодний доступ до приміщень і територій Компанії, документів та матеріалів, що стосуються предмета службового розслідування (перевірки) за певності відповідних документів;

– за дорученням Голови правління представляти Компанію в інших органах державної влади, підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності з питань, що належать до його компетенції;

– брати участь у роботі тендерного комітету;

– погоджувати, візувати документи з питань, що належать до компетенції Уповноваженої особи;

-здійснювати ділове листування з органами виконавчої влади, підприємствами, установами організаціями з питань, що стосуються діяльності Уповноваженої особи.

8.4.Уповноважена особа, має такі обов’язки:

– неухильно дотримуватись вимог антикорупційної програми;

– здійснювати моніторинг та контроль за виконанням актів законодавства з питань етичної поведінки, антикорупційної програми, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності працівників Компанії;

– раз на рік (в першій декаді грудня) готувати та подавати Голові правління звіт щодо реалізації засад антикорупційної програми;

– здійснювати співпрацю із особами, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень;

– у разі виявлення фактів можливого здійснення корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень, або у разі повідомлення від осіб про можливі факти корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень ініціювати службове розслідування та провести службове розслідування;

– у випадку виявлення ознак корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень при проведенні службового розслідування, вживати усіх необхідних заходів щодо притягнення таких осіб дисциплінарної відповідальності. У випадках виявлення ознак кримінального або адміністративного правопорушення інформувати про це спеціально уповноважених суб‘єктів у сфері протидії корупції;

– надавати роз’яснення, методичну та консультаційну допомогу з питань етичної поведінки та запобігання корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень;

– невідкладно реагувати на інформацію про виявлення реального, потенційного конфлікту інтересів;

– у робочий час проводити індивідуальне консультування працівників Компанії з питань застосування антикорупційних стандартів та процедур. При цьому співробітник Компанії має право звертається до Уповноваженої особи усно або письмово (на свій розсуд). Уповноважена особа зобов’язана надати усне або письмове роз’яснення (залежно від форми запиту) не пізніше ніж 3 робочих дня при усному запиті та 5 робочих днів при письмовому запиті;

– виконувати інші обов’язки, що прямо чи опосередковано виникають при виконанні антикорупційної програми.

МОНІТОРИНГ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ
АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ

9.1.Національна акціонерна компанія «Надра України» задля належного нагляду, контролю та моніторингу за дотриманням антикорупційної програми у діяльності Компанії, та з метою оцінки результатів здійснення передбачених нею заходів проводить моніторинг заходів щодо запобігання корупції, контролює їх дотримання.

Оцінку результатів здійснення належного нагляду, контролю та моніторингу за дотриманням антикорупційної програми надає правління Компанії, після розгляду звіту Уповноваженої особи.

УМОВИ КОНФЕДЕНЦІЙНОСТІ ІНФОРМУВАННЯ ПРАЦІВНИКАМИ УПОВНОВАЖЕНОЇ ОСОБИ
ПРО ФАКТ ПІДБУРЕННЯ ЇХ ДО ВЧИНЕННЯ КОРУПЦІЙНИХ АБО ПОВ’ЯЗАНИХ З КОРУПЦІЄЮ ПРАВОПОРУШЕНЬ,

АБО ПРО ВЧИНЕННЯ ІНШИМИ ПРАЦІВНИКАМИ КОРУПЦІЙНИХ АБО ПОВ’ЯЗАНИХ З КОРУПЦІЄЮ ДІЙ

10.1.Будь-яка інформація щодо працівника, який повідомив інформацію про корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення не може бути розголошена, крім випадків встановлених законодавством України.

10.2.У разі розголошення конфіденційної інформації про особу, яка повідомила про корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення, Голова правління Компанії за заявою такої особи, повинен вжити всіх невідкладних заходів задля уникнення настання негативних наслідків для особи, пов’язаних з таким розголошенням.

Голова правління самостійно визначає заходи, які на його думку є достатніми для захисту працівників, які повідомили інформацію про корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення, за умови письмового погодження працівника з колом запропонованих заходів.

Будь-які дані, які дають можливість ідентифікувати особу, яка повідомила уповноваженого про факти підбурення їх до вчинення корупційного правопорушення або про вчинені іншими працівниками чи особами корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень відносяться до конфіденційної інформації, відповідно до Положення про конфіденційну інформацію, та охороняється згідно з чинним законодавством.

10.3.Особа, винна за розголошення конфіденційної інформації, несе відповідальність згідно із чинним законодавством України.

10.4. У разі підтвердження викладеної у повідомленні інформації про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» та вчинення корупційних або пов‘язаних з корупцією правопорушень Уповноважена особа та Голова правління Компанії вживають заходів щодо припинення виявленого порушення, усунення його наслідків та притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності, а у випадках виявлення ознак кримінального або адміністративного правопорушення також інформує спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.

ПРОЦЕДУРА ІНФОРМУВАННЯ
УПОВНОВАЖЕНОЇ ОСОБИ ПРАЦІВНИКАМИ

ПРО ВИНИКНЕННЯ РЕАЛЬНОГО, ПОТЕНЦІЙНОГО КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ, А ТАКОЖ ПОРЯДОК ВРЕГУЛЮВАННЯ ВИЯВЛЕНОГО КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ

11.1.Співробітники Компанії зобов’язані повідомляти не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли вони дізналися про наявність у них реального чи потенційного конфлікту інтересів свого безпосереднього керівника (при наявності), Голову правління та Уповноважену особу. У разі, якщо конфлікт пов’язаний з членом правління – Уповноважену особу та Наглядову раду Компанії.

Співробітники зобов’язані не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів та вжити відповідних заходів задля врегулювання конфлікту інтересів.

Голова правління протягом двох робочих днів після отримання повідомлення про наявність у підлеглої йому особи реального чи потенційного конфлікту інтересів приймає рішення щодо врегулювання конфлікту інтересів, про що повідомляє відповідну особу.

Голова правління зобов’язаний вжити передбачені Законом України «Про запобігання корупції» заходи для запобігання та врегулювання конфлікту інтересів такої особи.

11.2.У разі існування в особи сумнівів щодо наявності в неї конфлікту інтересів вона має право звернутися за роз’ясненнями до територіального органу Національного агентства з питань запобігання корупції.

У разі якщо особа не отримала підтвердження про відсутність конфлікту інтересів, вона діє відповідно до вимог, передбачених цією антикорупційною програмою.

Якщо особа отримала підтвердження про відсутність конфлікту інтересів, вона звільняється від відповідальності, якщо у діях щодо яких вона зверталася за роз’ясненням пізніше було виявлено конфлікт інтересів.

11.3.Заходи щодо вирішення конфлікту інтересів здійснюється відповідно до положень Закону України «Про запобігання корупції».

Зовнішнє врегулювання конфлікту інтересів здійснюється шляхом:

– усунення особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів;

– застосування зовнішнього контролю за виконанням особою відповідного завдання, вчиненням нею певних дій чи прийняття рішень;

– обмеження в доступі особи до певної інформації;

– перегляду обсягу службових/посадових повноважень особи;

– переведення особи на іншу посаду;

– звільнення особи.

11.4.Співробітники, які обіймають постійно або тимчасово посади, що пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків, або спеціально уповноважені на виконання таких обов’язків, а також інші особи, які не є службовими особами та які виконують роботу або надають послуги відповідно до договору з підприємством у яких наявний реальний чи потенційний конфлікт інтересів, можуть самостійно вжити заходів щодо його врегулювання шляхом позбавлення відповідного приватного інтересу з наданням підтверджуючих це документів безпосередньому керівнику або Голові правління Компанії

Позбавлення приватного інтересу має виключати будь-яку можливість його приховування.

ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ
ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДО ПРАЦІВНИКІВ,

ЯКІ ПОРУШУЮТЬ ПОЛОЖЕННЯ

АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ

12.1.Голова правління Компанії має право притягнути працівників, які порушують положення антикорупційної програми до дисциплінарної відповідальності.

12.2.Особа, яка вчинила корупційне правопорушення або правопорушення, пов’язане з корупцією, однак судом не застосовано до неї покарання або не накладено на неї стягнення у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, пов’язаними з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, або такою, що прирівнюється до цієї діяльності, підлягає притягненню до дисциплінарної відповідальності у встановленому законодавством України порядку.

Порядок притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності регулюється Кодексом законів про працю, Законом України «Про запобігання корупції», антикорупційною програмою Національної акціонерної компанії «Надра України» та посадовою/службовою інструкцією такого працівника.

ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПРОГРАМИ

Зміни до антикорупційної програми Національної акціонерної компанії «Надра України» вносяться за рішенням Голови правління, за умови попереднього обговорення проекту змін з працівниками Компанії.